avatar 0.00 0.42
avatar 0.00 0.42
avatar 0.60 0.30
avatar 0.76 0.28
avatar 0.52 0.20
avatar 0.43 0.16
avatar 0.43 0.16
avatar 0.30 0.12
avatar 0.32 0.12
avatar 0.32 0.12
avatar 0.32 0.12
avatar 0.21 0.08
avatar 0.22 0.08
avatar 0.20 0.08
avatar 0.11 0.04